Podmínky používání služby Workplace


ZARUČUJETE A PROHLAŠUJETE, ŽE PŘIJÍMÁTE TYTO ONLINE SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WORKPLACE JMÉNEM SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO SUBJEKTU A ŽE MÁTE PLNÉ OPRÁVNĚNÍ ZAVÁZAT TENTO SUBJEKT K DODRŽOVÁNÍ TÉTO DOHODY. NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY NA TERMÍNY „VY“, „VAŠE“ NEBO „ZÁKAZNÍK“ OZNAČUJÍ TENTO SUBJEKT.
Jestliže se adresa, kterou nám v nastavení účtu Workplace nebo jiným písemným způsobem poskytnete, nachází v USA nebo Kanadě, je tato dohoda považována za uzavřenou mezi vámi a společností Meta Platforms, Inc. V ostatních případech jde o dohodu mezi vámi a společností Meta Platforms Ireland Ltd. Odkazy na „společnost Meta“, „nás“, „my“, „naše“ nebo jiné varianty tohoto zájmena odkazují (podle potřeby) buď na společnost Meta Platforms, Inc., nebo společnost Meta Platforms Ireland Ltd.
Na vaše používání služby Workplace se budou vztahovat následující podmínky.
Některé pojmy jsou definovány v oddílu 13 (Definice) a další jsou definovány podle kontextu v této dohodě.
 1. Použití služby Workplace
  1. Vaše práva k užívání. Během doby platnosti této dohody máte nevýhradní, nepřenosné a dále nelicencovatelné právo na přístup ke službě Workplace a její používání v souladu s touto dohodou. Používání služby Workplace je omezeno na uživatele (včetně vašich případných partnerů), pro které povolíte účty, a vy nesete odpovědnost za všechny uživatele, jejich dodržování této dohody a jejich používání služby Workplace a přístup k ní. Aby nedošlo k nejasnostem, služba Workplace je poskytována jako služba vám, nikoli jednotlivým uživatelům. Berete na vědomí, že prvky a funkce služby Workplace se mohou lišit a průběžně měnit.
  2. Účty. Vaše registrační údaje a informace o účtu správce musí být přesné, úplné a aktuální. Uživatelské účty jsou určeny pro konkrétní uživatele a nelze je sdílet nebo přenášet. Musíte zachovávat důvěrnost všech přihlašovacích údajů a souhlasíte, že společnost Meta okamžitě upozorníte, pokud zjistíte neoprávněný přístup k vašim účtům nebo přihlašovacím údajům.
  3. Omezení. Nebudete (a nikomu k tomu neudělíte povolení): (a) používat službu Workplace jménem třetí strany nebo službu Workplace třetí straně pronajímat, půjčovat, udělovat k ní přístup nebo poskytovat dílčí licenci s výjimkou uživatelů, jak je zde výslovně povoleno, (b) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozklad nebo se jiným způsobem pokoušet o získání zdrojového kódu služby Workplace mimo rozsah povolený příslušnými právními předpisy (a v takovém případě pouze po předchozím upozornění společnosti Meta), (c) kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla ze služby Workplace, (d) odebírat, upravovat nebo zakrývat vlastnická nebo jiná upozornění v rámci služby Workplace, (e) veřejně šířit technické informace ohledně výkonu služby Workplace.
  4. Moderování obsahu. Obsah porušující tuto dohodu můžeme odebrat či zablokovat, případně k němu omezit přístup. Pokud uživatelé tuto dohodu poruší, můžeme navíc v určitých případech omezit nebo zablokovat účet uživatele. Další informace o tom, jak společnost Meta moderuje obsah ve službě Workplace, najdete v Zásadách přijatelného používání.
  5. Nastavení. Během instalace instance služby Workplace jmenujete jednoho uživatele (nebo několik uživatelů) systémovým správcem vaší komunity Workplace. Tento uživatel bude odpovědný za správu vaší instance služby Workplace. Musíte zajistit, že budete mít pro instanci služby Workplace neustále nejméně jednoho aktivního správce systému.
  6. Rozhraní API služby Workplace. Během trvání této dohody vám společnost Meta může zpřístupnit jedno či více rozhraní API služby Workplace, abyste mohli vyvíjet a využívat služby a aplikace, které vám poslouží jako doplňky služby Workplace. Při používání rozhraní API služby Workplace se vy, vaši uživatelé či třetí strany jednající vaším jménem budete řídit Smluvními podmínkami platformy Workplace (dostupnými zde: workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy) ve znění aktuální úpravy ze strany společnosti Meta („Smluvní podmínky platformy Workplace“).
  7. Podpora. Podporu pro Workplace vám poskytneme v kartě přímé podpory v panelu pro správu ve Workplace („kanál přímé podpory“). Pokud potřebujete vyřešit problém či podat hlášení ohledně služby Workplace, můžete podat žádost o podporu prostřednictvím požadavku přes kanál přímé podpory („požadavek na podporu“). Na každý požadavek na podporu předběžně odpovíme do 24 hodin od okamžiku, kdy vám přijde e-mailové potvrzení o správném podání požadavku na podporu prostřednictvím kanálu přímé podpory.
 2. Vaše data a povinnosti
  1. Vaše data. V rámci této dohody:
   1. ponecháváte si všechna práva, nároky a zájmy (včetně práv k duševnímu vlastnictví) v souvislosti s vašimi daty;
   2. po dobu trvání této dohody udělujete společnosti Meta nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně proplacené právo k používání vašich dat výhradně za účelem poskytování služby Workplace (a související podpory) vaší osobě podle této dohody; a
   3. berete na vědomí, že s ohledem na vaše data je společnost Meta zpracovatelem údajů a vy jste správcem údajů, a přijetím této dohody pověřujete společnost Meta, aby vaším jménem zpracovávala vaše data, a to výhradně k uvedeným účelům a v souladu s touto dohodou (včetně Dodatku o zpracování údajů).
  2. Vaše povinnosti. Souhlasíte s tím, že (a) nesete výhradní odpovědnost za přesnost a obsah vašich dat, (b) získáte od uživatelů a příslušných třetích stran všechna nezbytná práva a povolení vyžadovaná právními předpisy k tomu, aby bylo možné vaše data shromažďovat a používat, jak je uvedeno v této dohodě, a (c) vaše požívání služby Workplace, včetně vašich dat a jejich použití podle této dohody, nebude porušovat žádné právní předpisy nebo práva třetích stran, včetně práv k duševnímu vlastnictví, práva na soukromí nebo práv na publicitu. Pokud budou vaše data odeslána nebo použita v rozporu s tímto oddílem 2, souhlasíte, že je neprodleně odeberete ze služby Workplace. Máte výhradní odpovědnost za všechna rozhodnutí ohledně sdílení vašich dat mezi uživateli nebo se třetími stranami a společnost Meta není odpovědná za použití, přístup, změny, distribuci nebo odstranění vašich dat osobami, kterým je zpřístupníte vy nebo vaši uživatelé.
  3. Zakázané údaje. Souhlasíte, že do služby Workplace neodešlete žádné informace nebo údaje, které porušují smluvní podmínky této dohody nebo které vyžadují opatření ohledně zabezpečení nebo omezení šíření podle příslušných právních předpisů či nařízení („zakázané informace“). S ohledem na informace o zdraví berete na vědomí, že společnost Meta není obchodním partnerem nebo dílčím dodavatelem (podle definice těchto termínů v zákoně Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA“)) a že služba Workplace není v souladu s požadavky zákona HIPAA. Bez ohledu na jakékoli ustanovení této dohody společnost Meta nebude podle této dohody odpovědná za zakázané informace.
  4. Odškodnění. Budete společnost Meta (a její partnery a příslušné ředitele, referenty, zaměstnance, agenty a zástupce) bránit, odškodníte je a zbavíte odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky třetích stran (ze strany třetích stran či uživatelů), náklady, škodami, závazky a výdaji (včetně přiměřených poplatků na právní zastoupení) vzniklými v souvislosti s vaším porušením nebo údajným porušením tohoto oddílu 2 nebo jinak v souvislosti s vašimi daty, vašimi zásadami nebo používáním služby Workplace v rozporu s touto dohodou. Společnost Meta se může účastnit obhajoby a vyrovnání v souvislosti s takovými nároky s využitím vlastního právního zástupce a na vlastní náklady. Nesmíte uzavřít vyrovnání v souvislosti s nárokem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Meta, pokud vyrovnání vyžaduje, aby společnost Meta provedla nějaké kroky, zdržela se kroků nebo uznala odpovědnost.
  5. Zálohy a odstranění dat. Společnost Meta neposkytuje službu archivace a za vytváření záloh vašich dat nesete výhradní odpovědnost. Vaše data skládající se z uživatelského obsahu můžete kdykoli během platnosti této dohody odstranit prostřednictvím funkcí správce systému ve službě Workplace.
  6. Agregovaná data. Podle této dohody můžete také vytvářet souhrnná statistická a analytická data odvozená z vašeho používání služby Workplace („agregovaná data“). Taková agregovaná data však nebudou zahrnovat vaše data ani žádné osobní údaje.
 3. Zabezpečení dat
  1. Zabezpečení vašich dat. Použijeme přiměřená technická, organizační a bezpečnostní opatření navržená pro ochranu vašich dat v našem držení proti neoprávněnému přístupu, změnám, zveřejnění nebo zničení, jak je podrobněji popsáno v dodatku o zabezpečení údajů.
  2. Informační povinnosti dané zákonem a žádosti třetích stran. Jste obecně odpovědní reagovat na žádosti třetích stran týkající se vašich dat, například od regulačních orgánů, uživatelů nebo od bezpečnostní složky („žádosti třetích stran“). Berete však na vědomí, že společnost Meta může vaše data předat v reakci na žádosti třetích stran, aby vyhověla právním požadavkům. V takovém případě v rozsahu povoleném právními předpisy a podmínkami žádosti třetí strany vyvineme přiměřené úsilí, abychom (a) vás upozornili na přijetí žádosti třetí strany a požádali třetí stranu, aby vás kontaktovala, a (b) jednali v souladu s vašimi přiměřenými žádostmi ohledně vašich snah bránit se žádosti třetí strany na vlastní náklady. Nejprve se pokusíte získat informace vyžadované pro odpověď na žádost třetí strany a budete nás kontaktovat pouze v případě, že nemůžete tyto informace přiměřeně získat.
 4. Platby
  1. Poplatky. Souhlasíte, že společnosti Meta budete za používání služby Workplace hradit standardní poplatky za službu Workplace (aktuálně dostupné zde: https://www.workplace.com/pricing), přičemž se na vás může vztahovat bezplatná zkušební lhůta popsaná v oddílu 4.f (Bezplatná zkušební verze), pokud není dohodnuta jiná možnost v podepsaném písemném dokumentu. Všechny poplatky podle této dohody budou placeny v USD, pokud není v produktu uvedeno jinak nebo pokud není dohodnuta jiná možnost v podepsaném písemném dokumentu. Veškeré poplatky budou vyrovnány v plné výši v souladu se způsobem platby podle oddílu 4.b. Všechny pozdní platby podléhají manipulačnímu poplatku ve výši 1,5 % za měsíc z dlužné částky nebo maximální částky povolené zákonem (podle toho, která je nižší).
  2. Způsob platby. Uzavřením této dohody vyjadřujete souhlas s hrazením poplatků v jedné z následujících kategorií plateb: (i) zákazník s platební kartou (ať už platíte přímo, nebo přes platební platformu třetí strany), nebo (ii) zákazník s fakturami, dle uvážení společnosti Meta. Zákazníci s platební kartou se mohou (dle uvážení společnosti Meta) stát zákazníky s fakturami (a naopak) na základě různých faktorů, jako je počet uživatelů a bonita, ale společnost Meta si vyhrazuje právo kdykoli změnit klasifikaci zákazníků s platební kartou a zákazníků s fakturami.
   1. Zákazníci s platební kartou. Zákazníkům s platební kartou bude účtovaná částka za používání služby Workplace stržena z určené platební karty.
   2. Zákazníci s fakturami. Zákazníkům s fakturami společnost Meta prodlouží úvěrovou linku a budou jim vystavovány měsíční faktury, pokud se v podepsané písemné dohodě nedohodnou jinak. Pokud jste v kategorii zákazníků s fakturami, zaplatíte všechny poplatky podle této dohody v plné výši a zúčtovanými finančními prostředky podle našich pokynů do 30 dnů od data vystavení faktury.
   3. Souhlasíte, že při uzavření této dohody nebo kdykoli potom můžeme získat od ratingové agentury informace o vaší firemní úvěruschopnosti.
  3. Daně. Veškeré poplatky jsou uvedeny bez případných daní ze zboží nebo služeb, daně z přidané hodnoty, daní z prodeje nebo užívání, přirážek k dani a podobných daní nebo cel daných právními předpisy, kromě daní z příjmu společnosti Meta. Zaplatíte všechny dlužné částky podle této dohody v plné výši a bez kompenzace, protipohledávek, odpočtu nebo srážek. V případě, že některá platba provedená podle této dohody bude předmětem odpočtu nebo srážky, získáte předem písemný souhlas společnosti Meta a budete odpovědní za provedení příslušné platby příslušným daňovým orgánům a finančně odpovědní za úroky, postihy, pokuty nebo podobné závazky vzniklé v souvislosti s tím, že jste tyto daně příslušnému státnímu orgánu nebo úřadu včas neuhradili. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že službu Workplace používáte a přistupujete k ní z adresy uvedené v nastavení účtu Workplace nebo jinak nám písemně poskytnuté, a na základě této lokality vám budeme účtovat příslušné daně. V případě daňové kontroly nebo daňového sporu s příslušnými daňovými úřady vyplývajících z této dohody, nebo v případě změn zákonných nebo regulačních předpisů, které mají dopad na daňové povinnosti smluvních stran, se strany dohodly, že budou spolupracovat a vynaloží přiměřené úsilí k uzavření záležitosti s minimálními negativními daňovými důsledky. Pokud například příslušný daňový úřad rozhodne, že by od vás měla příslušné daně vybírat společnost Meta, a vy jste tyto daně zaplatili přímo daňovému úřadu, souhlasíte, že nám poskytnete doklad o platbě těchto daní (ke spokojenosti příslušného daňového úřadu) do třiceti (30) dnů od písemné žádosti společnosti Meta. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakýkoli nedoplatek nebo nezaplacení jakýchkoli daní, které nejsou touto dohodou výslovně vyloučeny, včetně penále a úroků.
  4. Pozastavení. Aniž by to mělo vliv na naše další práva podle této dohody, pokud nezaplatíte poplatky do data splatnosti, můžeme pozastavit celou službu Workplace nebo její část (a to včetně přístupu k placeným službám) do doby, než bude platba uhrazena v plné výši.
  5. Bezplatný přístup v rámci programu Workplace for Good. Bez ohledu na oddíl 4.a platí, že pokud požádáte o bezplatný přístup v rámci programu Workplace for Good a společnost Meta dojde k závěru, že na něj máte nárok v souladu se zásadami společnosti Meta (aktuálně uvedenými na adrese https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), budeme vám službu Workplace průběžně poskytovat zdarma v souladu s takovými zásadami. Pokud se naše zásady změní tak, že přestanete splňovat podmínky pro bezplatný přístup, společnost Meta vás na to tři (3) měsíce předem upozorní a po takovém upozornění bude platit oddíl 4.a.
  6. Bezplatná zkušební verze. Společnost Meta vám dle vlastního uvážení může nabídnout bezplatnou zkušební verzi Workplace na dobu určitou, jejíž délku určí společnost Meta dle vlastního uvážení a bude vás o ní informovat prostřednictvím panelu pro správu ve vaší instanci služby Workplace. Po vypršení bezplatné zkušební verze bude platit oddíl 4.a (Poplatky).
 5. Důvěrnost
  1. Povinnosti. Obě strany souhlasí, že všechny obchodní, technické a finanční informace, které ve spojitosti s touto dohodou získají (jako „přijímající strana“) od sdělující strany („sdělující strana“), představují důvěrné vlastnictví sdělující strany („důvěrné informace“), pokud jsou označené jako důvěrné nebo chráněné ve chvíli sdělení nebo by mělo být přijímající straně přiměřeně známé, že jsou důvěrné či chráněné kvůli povaze sdělených informací a okolností souvisejících se sdělením. Pokud to zde není výslovně povoleno, přijímací strana: (1) zachová důvěrnost a nesdělí žádné důvěrné informace třetím stranám a (2) nepoužije důvěrné informace za jiným účelem, než je plnění povinností a uplatnění práv podle této dohody. Přijímající strana může sdělit důvěrné informace svým zaměstnancům, agentům, dodavatelům a jiným zástupcům, kteří mají oprávněnou potřebu je znát (pro společnost Meta včetně přidružených společností a dílčích dodavatelů odkazovaných v oddílu 12.j), pokud jsou vázáni závazky zachování důvěrnosti, které poskytují důvěrným informacím sdělující strany alespoň stejnou ochranu, jako je uvedeno v tomto oddílu 5, a přijímající strana bude nadále odpovědná za jednání takových osob v souladu s podmínkami tohoto oddílu 5.
  2. Výjimky. Závazky zachování důvěrnosti přijímající strany se nebudou vztahovat na informace, u kterých může přijímající strana doložit, že: (a) důvěrné informace byly legitimně v jejím držení nebo jí byly známé před jejich obdržením nebo (b) že jsou nebo se staly veřejně známými bez zavinění přijímající strany, (c) byly legitimně získány přijímající stranou od třetí strany bez porušení povinnosti zachování důvěrnosti nebo (d) byly nezávisle zjištěny zaměstnanci přijímající strany, kteří neměli přístup k takovým informacím. Přijímající strana může provést zveřejnění v rozsahu vyžadovaném právními předpisy nebo soudním příkazem, pokud (není-li to zakázáno právními předpisy) přijímající strana předem upozorní sdělující stranu a spolupracuje při snahách o zachování důvěrnosti.
  3. Soudní zákaz. Přijímající strana bere na vědomí, že použití nebo zveřejnění důvěrných informací v rozporu s tímto oddílem 5 může způsobit značnou škodu, za kterou by náhrada škod nebyla dostatečným opravným prostředkem, a proto při takovém hrozícím nebo skutečném použití nebo zveřejnění přijímající stranou bude mít sdělující strana nárok požadovat oprávněnou a spravedlivou náhradu spolu s dalšími opravnými prostředky podle právních předpisů.
 6. Práva k duševnímu vlastnictví
  1. Vlastnictví společnosti Meta. Toto je dohoda ohledně používání služby Workplace a přístupu k ní. Na zákazníka nejsou přenášena žádná vlastnická práva. Společnost Meta a její poskytovatelé licencí si zachovávají všechna práva, nároky a zájmy (včetně všech práv k duševnímu vlastnictví) v souvislosti se službou Workplace, agregovanými daty, všemi souvisejícími technologiemi a odvozenými díly, úpravami nebo vylepšeními čehokoli z výše uvedeného vytvořenými společností Meta nebo jejím jménem, například na základě vaší zpětné vazby (podle definice níže). Není-li v této dohodě výslovně uvedeno jinak, nejsou vám udělována žádná práva.
  2. Zpětná vazba. Pokud odešlete komentáře, otázky, návrhy, příklady použití nebo jinou zpětnou vazbu týkající se vašeho používání služby Workplace nebo jejího rozhraní API nebo jiných našich produktů nebo služeb („zpětná vazba“), můžeme tuto zpětnou vazbu volně používat nebo využívat v souvislosti s produkty nebo službami našimi nebo našich partnerů bez závazků nebo kompenzací vůči vám.
 7. Zřeknutí se odpovědnosti
  SPOLEČNOST META SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO STATUTÁRNÍCH ZÁRUK A POTVRZENÍ, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, OPRÁVNĚNÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA. NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBA WORKPLACE BUDE POSKYTOVÁNA NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZ CHYB. MŮŽEME TŘETÍM STRANÁM POVOLIT VÝVOJ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB A APLIKACÍ, KTERÉ DOPLNÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY WORKPLACE, NEBO MŮŽEME POVOLIT JINOU INTEGRACI SLUŽBY WORKPLACE S DALŠÍMI SLUŽBAMI A APLIKACEMI. SPOLEČNOST META NEODPOVÍDÁ ZA SLUŽBY ČI APLIKACE, KTERÉ SE ROZHODNETE V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU WORKPLACE POUŽÍT. NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH SLUŽEB ČI APLIKACÍ SE BUDOU VZTAHOVAT ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY A BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JE POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO.
 8. Omezení odpovědnosti
  1. S VÝJIMKOU VYLOUČENÝCH NÁROKŮ (PODLE DEFINICE NÍŽE):
   1. ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, ZTRACENÁ NEBO NEPŘESNÁ DATA, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NÁKLADY ZA ZDRŽENÍ NEBO ZA NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU), BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÝCH OKOLNOSTÍ, ANI KDYŽ BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM INFORMOVÁNA, A
   2. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ŽÁDNÉ ZE STRAN VŮČI DRUHÉ STRANĚ NEPŘEKROČÍ SKUTEČNĚ ZAPLACENOU NEBO SPLATNOU ČÁSTKU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA VŮČI SPOLEČNOSTI META ZA PŘEDCHOZÍCH DVANÁCT (12) MĚSÍCŮ PODLE TÉTO DOHODY NEBO (POKUD BĚHEM TOHOTO OBDOBÍ NEBYLY ZAPLACENY NEBO NEBYLY SPLATNÉ ŽÁDNÉ POPLATKY) DESET TISÍC DOLARŮ (10 000 USD).
  2. Pro účely tohoto oddílu 8 pojem „vyloučené nároky“ označuje (a) odpovědnost zákazníka vzniklou podle oddílu 2 (Vaše data a povinnosti) a (b) porušení povinností uvedených v oddílu 5 (Důvěrnost) některou ze stran, ale s výjimkou nároků týkajících se vašich dat.
  3. Omezení uvedená v tomto oddílu 8 zůstanou v platnosti a použijí se i v případě, že u omezeného opravného prostředku určeného v této dohodě bude shledáno, že nesplnil svůj základní účel. Strany souhlasí, že žádná ze stran neomezuje ani nevylučuje svoji odpovědnost tam, kde ji podle zákona nelze omezit či vyloučit. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že službu Workplace poskytujeme na základě předpokladu omezené odpovědnosti naší strany, jak je uvedeno v této dohodě.
 9. Doba platnosti a ukončení
  1. Doba platnosti. Tato dohoda vstupuje v platnost k datu, kdy poprvé využijete přístup k instanci služby Workplace, a zůstává v platnosti až do ukončení podle podmínek uvedených v této dohodě („doba platnosti“).
  2. Ukončení bez uvedení důvodů. Aniž by byla dotčena vaše případná práva na ukončení na základě Dodatku o zpracování údajů, můžete tuto dohodu bez uvedení důvodů nebo z jakéhokoli důvodu kdykoli ukončit, když společnost Meta třicet (30) dní předem upozorníte prostřednictvím správce, a to tak, že zvolíte odstranění vaší instance služby Workplace v rámci produktu. Společnost Meta může tuto dohodu také bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoli důvodu kdykoli ukončit, když vás upozorní třicet (30) dní předem.
  3. Ukončení a pozastavení ze strany společnosti Meta. Společnost Meta si vyhrazuje právo tuto dohodu po přiměřeném upozornění vaší strany ukončit nebo okamžitě pozastavit váš přístup ke službě Workplace, pokud porušíte tuto dohodu nebo pokud tento krok budeme považovat za nezbytný pro zabránění narušení zabezpečení, stability, dostupnosti nebo integrity služby Workplace.
  4. Odstranění vašich dat. Společnost Meta vaše data odstraní okamžitě po ukončení této dohody, ale berete na vědomí, že odstraněný obsah může zůstat po přiměřenou dobu v záložních kopiích, zatímco dochází k odstranění. Jak je uvedeno v oddílu 2.e, nesete výhradní odpovědnost za vytvoření záloh vašich dat pro vaše vlastní účely.
  5. Důsledky ukončení. Při ukončení této dohody: (a) vy a vaši uživatelé musíte okamžitě přestat službu Workplace používat, (b) na žádost sdělující strany a podle ustanovení v oddílu 9.d přijímající strana neprodleně vrátí nebo odstraní všechny důvěrné informace sdělující strany, které má v držení, (c) neprodleně společnosti Meta zaplatíte všechny nezaplacené poplatky vzniklé před ukončením dohody, (d) pokud společnost Meta ukončí tuto dohodu bez uvedení důvodu podle oddílu 9.b, vrátí vám poměrnou část případných předem uhrazených poplatků (v odpovídajících případech) a (e) následující oddíly zůstanou v platnosti: 1.c (Omezení), 2 (Vaše data a povinnosti) (mimo licenci společnosti Meta k vašim datům v oddílu 2.a), 3.b (Informační povinnosti dané zákonem a žádosti třetích stran), 4 (Platba) až 13 (Definice). Není-li v této dohodě uvedeno jinak, využití opravného prostředku (včetně ukončení) jednou ze stran nemá vliv na využití jiných opravných prostředků podle této dohody, a to jak zákonných, tak jiných.
 10. Další účty Meta
  1. Osobní účty. Aby se předešlo nejasnostem, uživatelské účty se liší od osobních Facebook účtů, které si uživatelé mohou vytvořit ve službě Facebooku pro spotřebitele („osobní Facebook účty“). Na osobní Facebook účty se tato dohoda nevztahuje. Vztahují se na ně smluvní podmínky společnosti Meta pro tyto služby, které se uzavírají mezi společností Meta a příslušným uživatelem.
  2. Služba Workplace a reklamy. Vašim uživatelům ve službě Workplace nebudeme zobrazovat reklamy třetích stran a vaše data nebudeme používat k poskytování nebo cílení reklam na vaše uživatele nebo přizpůsobení prostředí uživatelů v rámci jejich osobních Facebook účtů. Společnost Meta však může v produktu zobrazovat prohlášení nebo informovat správce systému o prvcích, integracích nebo funkcích souvisejících se službou Workplace.
 11. Beta funkce
  1. Beta testování. Společnost Meta může občas zpřístupnit beta funkce nebo nové funkce, než je spustí (jednotlivě „beta funkce“), za účelem testování a získání zpětné vazby.
  2. Možnost chyb. Jste srozuměni s tím, že spuštěním těchto funkcí přijímáte, že beta funkce jsou:
   1. ve fázi testování a vývoje a mohou obsahovat chyby, a to i technické chyby, které mohou mít vliv na funkce; a
   2. nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno a stejně efektivně jako jiné funkce.
  3. Změny beta funkcí. Společnost Meta může (dle vlastního uvážení) zavést omezení, pozastavit, zakázat, ukončit, odebrat, nahradit, změnit, upgradovat, aktualizovat nebo vrátit zpět jakoukoli beta funkci (nebo její část), aniž by vás na to upozornila.
  4. Jak je. KROMĚ VŠECH ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V ODDÍLU 7 (ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI) VÝŠE, KTERÁ SE PRO PŘEHLEDNOST VZTAHUJÍ I NA BETA FUNKCE, JSOU VŠECHNY BETA FUNKCE, KTERÉ JSOU VÁM ZPŘÍSTUPNĚNY, POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. OHLEDNĚ BETA FUNKCÍ NENÍ SPOLEČNOST META POVINNA POSKYTOVAT JAKOUKOLI TECHNICKOU PODPORU. SPOLEČNOST META NEMÁ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁVAZKY ZPŘÍSTUPNIT VÁM JAKÉKOLI BETA FUNKCE. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKOUKOLI BETA FUNKCI POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO A SPOLEČNOST META VŮČI VÁM NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI BETA FUNKCÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.
 12. Všeobecná ustanovení
  1. Změny. Společnost Meta může kdykoli změnit podmínky této dohody a zásad začleněných nebo odkazovaných v této dohodě, mimo jiné včetně Dodatku o zpracování dat (aby vyhověl platnému právnímu předpisu o ochraně údajů), Dodatku o zabezpečení dat a Zásad pro přijatelné použití. Upozorní vás na to e-mailem, prostřednictvím služby Workplace nebo jiným přiměřeným způsobem (jednotlivě „změna“). Pokud budete Workplace používat (30) dní po oznámení změny, bude to považováno za váš souhlas se změnou.
  2. Rozhodné právo. Aniž by byla dotčena ustanovení oddílu 12.p, tato dohoda a používání služby Workplace z vaší strany a strany vašich uživatelů a také všechny nároky vzniklé mezi námi a vámi se řídí a musí se vykládat v souladu s právními předpisy USA a státu Kalifornie (podle příslušnosti) bez uplatnění jakýchkoli zásad pro kolizi právních norem. Veškeré žaloby, soudní nařízení nebo spory vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo službou Workplace musí být vzneseny výhradně u okresního soudu Spojených států. pro okres Northern District of California nebo státního soudu kraje San Mateo. Obě strany tímto souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci daných soudů.
  3. Úplnost dohody. Tato dohoda představuje úplnou smlouvu mezi stranami ohledně vašeho přístupu ke službě Workplace a jejího používání a nahrazuje případná dřívější vyjádření nebo dohody týkající se služby Workplace. Nadpisy jsou uvedeny pouze z praktických důvodů a výrazy, jako je například „včetně“, musí být vykládány bez omezení. Všechny URL uvedené v této dohodě zahrnují jakékoli následné URL týkající se stejného předmětu. Tato dohoda je sepsána v angličtině (USA), která bude mít v případě konfliktů přednost před přeloženými verzemi.
  4. Zřeknutí se a oddělitelnost. Nevymáhání ustanovení nebude představovat zřeknutí se daného ustanovení. Zřeknutí se ustanovení musí mít písemnou formu podepsanou stranou, která prohlašuje, že se ustanovení zřekla. Podmínky a ujednání v objednávce nebo obchodním formuláři zákazníka nemění tuto dohodu a jsou tímto výslovně odmítnuty. Všechny takové dokumenty se použijí pouze k administrativním účelům. Pokud bude soudem s příslušnou jurisdikcí jakékoli ujednání této dohody shledáno nevymahatelným, neplatným nebo jinak nezákonným, bude toto ujednání vykládáno tak, aby co nejlépe plnilo zamýšlený účel, a zbylá ustanovení této dohody zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
  5. Publicita. Všechny tiskové zprávy nebo marketingové kampaně o vztahu stran vyžadují předchozí písemný souhlas obou stran. Bez ohledu na výše uvedené: (a) v rámci vaší společnosti můžete publikovat nebo propagovat používání služby Workplace během doby platnosti (například za účelem povzbuzení uživatele k používání služby) podle pokynů k používání značek, které společnost Meta čas od času poskytuje, a (b) společnost Meta může na vás jako zákazníka služby Workplace odkazovat uvedením vašeho jména a stavu.
  6. Postoupení. Žádná ze stran nemůže postoupit tuto dohodu ani práva nebo povinnosti podle této dohody bez předchozího souhlasu druhé strany, s výjimkou skutečnosti, že společnost Meta může tuto dohodu bez souhlasu postoupit některé z přidružených společností nebo v souvislosti s fúzí, reorganizací, akvizicí nebo jiným přenosem všech nebo téměř všech hlasovacích práv nebo aktiv. S ohledem na výše uvedené bude tato dohoda závazná a bude působit ve prospěch povolených nástupců nebo nabyvatelů stran. Nepovolená postoupení jsou neplatná a nezakládají společnosti Meta povinnosti.
  7. Nezávislý dodavatel. Strany jsou nezávislými dodavateli. Výsledkem této dohody není vznik žádné agentury, partnerství, společného podniku ani pracovního poměru a žádná ze stran nemá pravomoc druhou stranu zavazovat.
  8. Žádná oprávnění třetích stran. Tato dohoda bude působit ve prospěch společnosti Meta a zákazníka a neexistují žádné zamýšlené oprávněné třetí strany (včetně uživatelů).
  9. Upozornění. Pokud tuto dohodu ukončujete podle oddílu 9.b, musíte na to společnost Meta upozornit prostřednictvím správce systému, a to tak, že zvolíte odstranění vaší instance služby Workplace v rámci produktu. Jakékoli vaše další oznámení podle této dohody musí mít písemnou formu a musí být zasláno společnosti Meta na následující adresu (odpovídající danému případu): v případě společnosti Meta Platforms Ireland Limited na adresu Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Irsko, Attn: Legal Workplace a v případě společnosti Meta Platforms Inc na adresu 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal, Workplace. Společnost Meta může odesílat upozornění na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu. Společnost Meta může také poskytovat provozní upozornění ohledně služby Workplace nebo jiná obchodní upozornění prostřednictvím zpráv správcům systému a uživatelům v rámci služby Workplace nebo zřetelným zveřejněním ve službě Workplace.
  10. Dílčí dodavatelé. Společnost Meta může využít dílčí dodavatele a umožnit jim využívat práva společnosti Meta podle této dohody, ale společnost Meta zůstane odpovědná za dodržování této dohody ze strany dílčích dodavatelů.
  11. Vyšší moc. Žádná ze stran nebude vůči druhé straně odpovědná za zpoždění nebo neschopnost plnit povinnosti podle této dohody (s výjimkou platby poplatků), pokud je takové zpoždění nebo neschopnost způsobené nepředvídatelnými událostmi, které nastaly po podepsání této dohody a které jsou mimo přiměřenou kontrolu dané strany, jako jsou stávky, blokády, války, teroristické činy, vzpoury, přírodní katastrofy, výpadek elektrického proudu nebo telekomunikačních nebo datových sítí nebo služeb nebo odmítnutí licence nebo autorizace ze strany vládní agentury nebo subjektu.
  12. Weby třetích stran. Služba Workplace může zahrnovat odkazy na weby třetích stran. Neznamená to, že jakýkoli web schvalujeme, a nejsme zodpovědní za akce, obsah, informace nebo data webů třetích stran ani za akce či odkazy v nich obsažené, případně za prováděné změny či aktualizace. Weby třetích stran mohou poskytovat vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na vás a vaše uživatele. Na vaše používání těchto webů třetích stran se tato dohoda nevztahuje.
  13. Kontroly vývozu a obchodní sankce. Používáním služby Workplace zákazník souhlasí, že bude dodržovat všechny právní předpisy a nařízení pro dovoz a vývoz USA a dalších příslušných jurisdikcí a také případné sankce nebo omezení obchodu. Bez omezení výše uvedeného zákazník prohlašuje a zaručuje, že: (a) není uveden na seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA, (b) na zákazníka se nevztahují žádné ekonomické sankce a obchodní omezení OSN, USA, EU ani jiné a (c) není činný a nemá uživatele v zemi, na kterou se vztahují úplné obchodní sankce USA.
  14. Podmínky používání státním subjektem. Pokud jste státní subjekt, prohlašujete, že: (i) vám příslušné právní předpisy, zásady nebo principy nezakazují udělení souhlasu a provádění nebo udělení souhlasu s prováděním jakéhokoli ujednání této dohody, (ii) žádný příslušný právní předpis, zásady nebo principy nečiní jakékoli ustanovení této dohody nevymahatelným vůči vám nebo příslušnému státnímu subjektu, (iii) jste oprávněni a máte právní způsobilost podle příslušných právních předpisů, zásad a principů zastupovat a zavazovat příslušný státní subjekt k plnění této dohody a (iv) uzavíráte tuto dohodu na základě nezávislého rozhodnutí ohledně hodnoty služby Workplace pro vás a vaše uživatele a vaše rozhodnutí uzavřít tuto dohodu nebylo ovlivněno nepřípustným jednáním nebo střetem zájmů. Tuto dohodu neuzavírejte, pokud nemůžete učinit prohlášení v tomto oddílu 12.n. Pokud státní subjekt uzavře tuto dohodu v rozporu s tímto oddílem 12.n, může společnost Meta přistoupit k jejímu ukončení.
  15. Prodejci. K přístupu do Workplace můžete využít prodejce. Pokud jste zvolili přístup ke službě Workplace a její používání prostřednictvím prodejce, nesete výhradní odpovědnost: (i) za související práva a povinnosti v příslušné dohodě s takovým prodejcem a (ii) mezi vámi a společností Meta za přístup prodejce k vaší instanci služby Workplace, vašim datům a uživatelským účtům, které pro prodejce vytvoříte. Pokud se rozhodnete pro přístup ke službě Workplace využít prodejce, dále souhlasíte s tím, že smluvní podmínky pro zákazníky využívající prodejce budou mít přednost v případě, že se v této dohodě vyskytují protichůdné podmínky.
  16. Australské malé firmy. Pokud jste malá australská firma, mohou se na tuto dohodu vztahovat australský zákon na ochranu spotřebitele a vaše práva, která z něj plynou. Pokud se na vás a vaše používání služby Workplace vztahuje australský zákon na ochranu spotřebitele, dodatečná ustanovení Dodatku pro australské malé a střední firmy tvoří součást této dohody a jsou tímto začleněny formou odkazu.
 13. Definice
  V této dohodě (není-li uvedeno jinak):
  Termín „zásady přijatelného používání“ označuje pravidla používání služby Workplace, která se můžou čas od času měnit a která najdete na adrese www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP.
  Termín „přidružená společnost“ označuje subjekt, který přímo nebo nepřímo vlastní nebo ovládá, je vlastněn nebo ovládán nebo je ve společném vlastnictví nebo ovládání se stranou, kde termín „ovládat“ označuje moc řídit správu nebo agendu subjektu a termín „vlastnictví“ označuje skutečné vlastnictví 50 % (nebo pokud příslušná jurisdikce nepovoluje majoritní vlastnictví, maximální část povolenou podle příslušných právních předpisů) nebo větší části hlasovacích práv subjektu. Pro účely této definice není státní subjekt přidruženou společností jiného státního subjektu, pokud není pod naprostou kontrolou takového státního subjektu.
  Pojem „dohoda“ označuje veškeré podmínky a zásady obsažené nebo odkazované v těchto Podmínkách používání služby Workplace a dodatcích, včetně (ale ne výlučně) Dodatku o zpracování údajů, Dodatku o zabezpečení údajů, Zásad přijatelného používání, Globálních smluvních podmínek společnosti Meta, Smluvních podmínek pro zákazníky využívající prodejce, Smluvních podmínek platformy Workplace a Dodatku pro službu Workplace Austrálie pro malé a střední firmy (včetně jakýchkoli dalších podmínek v nich uvedených).
  Dodatek pro malé a střední firmy v Austrálii“ označuje pojmy, které lze najít na https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia, a mohou být čas od času aktualizovány.
  Termín „Dodatek o zpracování údajů“ označuje dodatek o zpracování údajů připojený k této dohodě a tvořící její součást (včetně jakýchkoli dalších příslušných podmínek v ní uvedených).
  Termín „dodatek o zabezpečení údajů“ označuje dodatek o zabezpečení údajů připojený k této dohodě a tvořící její součást.
  Termín „státní subjekt“ označuje jakoukoli zemi nebo jurisdikci na světě, mimo jiné včetně státních, místních, městských, regionálních nebo jiných jednotek nebo politických dílčích oblastí státní správy, vládních organizací, podniků nebo jiných subjektů založených, vlastněných nebo řízených danou státní správou, a zástupce některé z výše uvedených institucí.
  Termín „právní předpisy“ označuje všechny příslušné místní, státní, federální a mezinárodní právní předpisy, nařízení a zásady, mimo jiné související s ochranou údajů a přenosem dat, mezinárodní komunikací, exportem technických nebo osobních údajů a veřejnými zakázkami.
  Globální smluvní podmínky společnosti Meta“ jsou dostupné na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  Termín „prodejce“ označuje partnerskou třetí stranu, která má se společností Meta uzavřenou platnou smlouvu opravňující ji k prodeji a zajišťování přístupu ke službě Workplace.
  Termín „smluvní podmínky pro zákazníky využívající prodejce“ označuje smluvní podmínky uvedené na adrese https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, které můžou být čas od času aktualizovány a tvoří součást této dohody. Představují dodatečné smluvní podmínky přijaté stranami, které se na vás vztahují, pokud pro přístup ke službě Workplace a jejímu používání využijete prodejce.
  Termín „uživatelé“ označuje zaměstnance nebo dodavatele vaší společnosti a vašich přidružených společností nebo jiné osoby, kterým umožníte přístup ke službě Workplace.
  Termín „Workplace“ označuje službu Workplace, kterou vám zpřístupňujeme podle této dohody a následných verzí této dohody, včetně všech webů, aplikací, online služeb, nástrojů, beta funkcí a obsahu, které vám můžeme poskytovat podle této dohody, která se může čas od času měnit.
  Termín „Dílčí zpracovatelé“ označuje vyjmenované subjekty uvedené společností Meta na adrese https://www.workplace.com/subprocessors, (případně na následném umístění), které se mohou občas měnit.
  Termín „vaše data“ označuje (a) kontaktní údaje nebo registrační údaje k síti nebo účtu, které vy nebo vaši uživatelé odešlete do služby Workplace, (b) obsah nebo údaje, které vy nebo vaši uživatelé zveřejníte, nasdílíte, importujete nebo poskytnete ve službě Workplace, (c) informace, které shromáždíme, když nás vy nebo vaši uživatelé kontaktujete kvůli podpoře týkající se služby Workplace, včetně informací o hardwaru, softwaru a dalších podrobností týkajících se případu podpory, a (d) informace o používání nebo fungování (např. IP adresy, typy prohlížečů a operačních systémů a identifikátory zařízení) týkající se toho, jak uživatelé se službou Workplace interagují.
  Pojem „vaše zásady“ označuje vaše zásady ohledně zaměstnanců, systémů, ochrany soukromí, personálních otázek, stížností a další zásady.Dodatek o zpracování údajů

 1. Zpracovávání údajů V rozsahu, v jakém společnost Meta vystupuje jako zpracovatel příslušných osobních údajů, se budou smluvní strany řídit Globálními smluvními podmínkami společnosti Meta, jak je upravuje oddíl 2 (úpravy Globálních smluvních podmínek společnosti Meta) níže. Globální smluvní podmínky společnosti Meta jsou součástí tohoto Dodatku o zpracování údajů a jsou do něj výslovně začleněny formou odkazu. Abychom vyloučili veškeré pochybnosti, úpravy uvedené v oddílu 2 (úpravy Globálních smluvních podmínek společnosti Meta) se budou uplatňovat i nadále, bez ohledu na jakékoli budoucí aktualizace Globálních smluvních podmínek společnosti Meta. Příslušné pojmy použité v tomto Dodatku o zpracování údajů, u nichž není v této dohodě uvedena definice, je třeba vykládat podle významu uvedeného v Globálních smluvních podmínkách společnosti Meta.
 2. Úpravy Globálních smluvních podmínek společnosti Meta. Bez ohledu na případná protichůdná ustanovení Globálních smluvních podmínek společnosti Meta platí, že pro účely činností souvisejících se zpracováním společností Meta na základě této dohody jsou Globální smluvní podmínky společnosti Meta upraveny, jak je uvedeno níže, přičemž uvedené úpravy nahrazují jakékoli odporující ustanovení Globálních smluvních podmínek společnosti Meta:
  1. Subjekt společnosti Meta, s nímž uzavíráte tuto dohodu, bude zpracovatelem všech vašich případných osobních údajů.
  2. Oddíl 2.1.d Všeobecných podmínek byl odstraněn a celý nahrazen následujícím zněním: „Společnost rozumí a souhlasí s tím, že kdykoli po dobu platnosti smlouvy smí své případné osobní údaje odstranit a stáhnout pomocí nástrojů dostupných ve službě Workplace a po uplynutí platnosti smlouvy společnost Meta veškeré případné osobní údaje v souladu s oddílem 9 příslušných Smluvních podmínek odstraní.
 3. Rozpory. Bez ohledu na ustanovení oddílu 1.3 (Rozpory) Všeobecných podmínek Globálních smluvních podmínek společnosti Meta platí, že v rozsahu rozporu nebo nesrovnalosti mezi ustanoveními Globálních smluvních podmínek společnosti Meta a touto dohodou budou platit ustanovení této dohody (pokud tyto podmínky nejsou v rozporu se zákonnými požadavky, v takovém případě budou platit požadavky dané právními předpisy).
 4. Popis zpracování. Při provádění činností jako zpracovatel podle této dohody týkajících se případných osobních údajů v rámci vašich údajů společnost Meta potvrzuje, že:
  1. doba platnosti, předmět, povaha a účel zpracovávání se budou řídit dohodou;
  2. typy zpracovávaných osobních údajů budou zahrnovat ty, které jsou uvedeny v definici „vašich údajů“;
  3. kategorie subjektů údajů zahrnují vaše zástupce, uživatele a další osoby identifikované nebo identifikovatelné vašimi údaji;
  4. vaše povinnosti a práva jako správce údajů v souvislosti s případnými osobními údaji v rámci vašich údajů jsou stanoveny touto dohodou a Globálními smluvními podmínkami společnosti Meta;
  5. četnost předávání údajů je po dobu platnosti dohody průběžná, pokud dohoda výslovně nestanoví jinak.
 5. Dílčí zpracovatelé. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v souvislosti s poskytováním služby Workplace uzavřela společnost Meta smlouvu s dílčími zpracovateli údajů služby Workplace, aby vystupovali jako její dílčí zpracovatelé příslušných osobních údajů.

Dodatek o zabezpečení údajů

 1. Pozadí a účel
  Tento dokument popisuje minimální požadavky na zabezpečení vztahující se na poskytování služby Workplace vaší straně společností Meta.
 2. Systém správy zabezpečení informací
  Společnost Meta vytvořila a bude spravovat systém správy zabezpečení informací (ISMS) navržený pro implementaci standardních postupů zabezpečení informací v odvětví týkajících se poskytování služby Workplace. Systém ISMS společnosti Meta má sloužit k ochraně proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, používání, ztrátě nebo změně vašich dat.
 3. Proces správy rizik
  Zařízení pro zabezpečení informací a zpracování informací, včetně IT infrastruktury a fyzických zařízení, budou založená na vyhodnocování rizika. Vyhodnocování rizika spojeného se službou Workplace bude prováděno pravidelně.
 4. Organizace zabezpečení informací
  Společnost Meta má určeného bezpečnostního pracovníka, který odpovídá za zabezpečení v organizaci. Společnost Meta má určené pracovníky odpovědné za dohled nad zabezpečením vaší instance služby Workplace.
 5. Fyzické zabezpečení a ochrana životního prostředí
  Bezpečnostní opatření společnosti Meta zahrnují ovládací prvky, které mají zajistit, že přístup k fyzickým zařízením pro zpracování bude omezen pouze na pověřené osoby a že budou zavedeny ovládací mechanismy pro životní prostředí sloužící k detekci, prevenci a kontrolu ničivých dopadů na životní prostředí. Tyto ovládací prvky zahrnují:
  Tyto ovládací prvky zahrnují:
  • protokolování a audit všech fyzických přístupů k zařízení pro zpracování dat ze strany zaměstnanců a dodavatelů,
  • kamerové systémy na důležitých místech u vstupů k zařízením pro zpracování dat,
  • systémy sledující a kontrolující teplotu a vlhkost pro počítačové vybavení a
  • zdroje energie a záložní generátory.
  Společnost Meta zavede standardní oborové postupy pro bezpečné odstraňování a likvidaci dat na elektronických médiích podle této dohody.
 6. Oddělení
  Společnost Meta zavede technické mechanismy zajišťující, že vaše data budou logicky oddělena od dat jiných zákazníků a že vaše data budou k dispozici pouze oprávněným uživatelům.
 7. Zaměstnanci
  1. Školení
   Společnost Meta zajistí, že všichni zaměstnanci s přístupem k vašim datům podstoupí bezpečnostní školení.
  2. Ověřování a bezpečnostní prověrka
   Společnost Meta:
   • Bude mít zaveden proces pro ověření identity zaměstnanců pracujících s vaší instancí služby Workplace.
   • Bude mít zaveden proces pro provedení kontrol bezúhonnosti u zaměstnanců pracujících s vaší instancí služby Workplace v souladu se standardy společnosti Meta.
   Společnost Meta všem zaměstnancům pracujícím s vaší instancí služby Workplace poskytne osobní identifikační karty s fotografií a jménem. Identifikační karty budou vyžadovány pro vstup do všech zařízení společnosti Meta.
  3. Narušení zabezpečení ze strany
   Společnost Meta zavede sankce za neoprávněný nebo nepřípustný přístup k vašim datům ze strany zaměstnanců společnosti Meta, včetně postihů zahrnujících ukončení pracovního poměru.
 8. Testování zabezpečení
  Společnost Meta bude provádět pravidelné testování zabezpečení a zranitelnosti s cílem posoudit, zda jsou klíčové ovládací prvky správně implementované a zda jsou efektivní.
 9. Kontrola přístupu
  1. Správa uživatelských hesel
   Společnost Meta zavede proces pro správu uživatelských hesel zajišťující, že hesla budou osobní a nepřístupná nepovolaným osobám. To zahrnuje minimálně:
   • Poskytování hesel, včetně ověření identity uživatele před udělením nového, náhradního nebo dočasného hesla.
   • Šifrování všech hesel při ukládání v počítačových systémech nebo při přenosu přes síť.
   • Změnu všech výchozích hesel od prodejců.
   • Příslušnou sílu hesla pro zamýšlené použití.
   • Povědomí uživatelů.
  2. Správa uživatelského přístupu
   Společnost Meta bez průtahů implementuje proces změny či odvolání přístupových práv a ID uživatelů. Společnost Meta zavede postupy pro nahlášení a odvolání narušených přístupových údajů (hesel, tokenů atd.). Tyto postupy budou k dispozici nepřetržitě. Společnost Meta implementuje příslušné bezpečnostní protokoly, včetně ID uživatelů a časových značek. Hodiny budou synchronizovány s protokolem NTP.
   Budou zaznamenány minimálně následující události:
   • změny oprávnění,
   • neúspěšné a úspěšné pokusy o ověření a přístup a
   • operace čtení a zápisu.
 10. Zabezpečení komunikací
  1. Zabezpečení sítě
   Společnost Meta zavede technologii oddělení sítě konzistentní s oborovými standardy.
   Vzdálený přístup k síti bude vyžadovat šifrovanou komunikaci s využitím zabezpečených protokolů a vícefázového ověření.
  2. Ochrana přenášených dat
   Společnost Meta vynutí použití příslušných protokolů k ochraně důvěrnosti dat přenášených přes veřejné sítě.
 11. Provozní zabezpečení
  Společnost Meta zavede a bude spravovat program správy zranitelných míst pro službu Workplace, který bude zahrnovat definici rolí a povinností, specializované vlastnictví monitorování zranitelných míst, vyhodnocení rizika zranitelných míst a nasazení oprav.
 12. Správa incidentů zabezpečení
  Společnost Meta zavede a bude spravovat plán odezvy na incidenty zabezpečení pro monitorování, detekci a řešení možných incidentů zabezpečení ovlivňujících vaši instanci služby Workplace. Plán odezvy na incidenty zabezpečení musí zahrnovat alespoň definici rolí a kontroly povinností, komunikace a následné kontroly, včetně analýzy příčin a plánů nápravy.
  Společnost Meta bude službu Workplace monitorovat s ohledem na narušení zabezpečení a škodlivé činnosti. Proces monitorování a způsoby detekce budou navrženy tak, aby umožňovaly detekci incidentů zabezpečení ovlivňujících vaši instanci služby Workplace podle relevantních hrozeb a průběžně získávaných informací o hrozbách.
 13. Kontinuita provozu
  Společnost Meta bude spravovat plán kontinuity provozu umožňující reagovat na stav nouze nebo jiné kritické situace, které by mohly poškodit vaši instanci služby Workplace. Plán kontinuity provozu společnost Meta alespoň jednou za rok zkontroluje po formální stránce.
Datum nabytí účinnosti: 1. března 2024